GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 22 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

GO! stippelt samen met jou de toekomst uit

Welke thema’s moet het GO! op de beleidsagenda van onze toekomstige politici zetten? Een grootscheepse enquête, ingevuld door meer dan 11.000 actief betrokkenen bij het GO! (leerkrachten, directeurs, ouders, leerlingen) geeft een zicht op de prioriteiten.

De resultaten worden verwerkt in het GO! memorandum 2014.

De enquête werd opgebouwd rond 5 grote thema’s. De respondenten konden scores toekennen aan 34 stellingen en mochten ook eigen commentaar achterlaten. Hieronder volgt een samenvatting.


Thema 1: onderwijs en samenleving

De respondenten vinden het belangrijk dat elk kind een plaats krijgt op een school naar keuze. In hun toelichting geven zij aan dat de capaciteitsproblematiek dringend moet worden aangepakt en dat de vrije schoolkeuze moet blijven bestaan.
De respondenten geven aan dat het realiseren van een sociale mix op school een open wereldbeeld en een tolerante samenleving helpt bevorderen. Inclusief onderwijs kan op voorwaarde dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt.

Verder kwam bij dit thema naar voor dat schoolkosten beperkt moeten worden, onze respondenten blijven voorstander van de maximumfactuur.


Thema 2: mensen maken school


Het beroep van leerkracht moet dringend geherwaardeerd worden, daar zijn onze respondenten het duidelijk over eens. In hun toelichtingen geven zij aan dat leerkrachten meer respect verdienen. Dat het lerarenberoep aantrekkelijker moet worden door meer werkzekerheid, meer ruimte voor hun kerntaken i.p.v. de administratieve lasten die erbij komen kijken. Er moet ook ruimte zijn voor stage, nascholing, begeleiding en teamwerk.

Inspraak van ouders is wenselijk tot op bepaalde hoogte, als dit in een sfeer van vertrouwen en respect gebeurt.


Thema 3: onderwijs en arbeidsmarkt


Alle onderwerpen in dit thema scoren hoog, misschien omdat werkplekleren binnen het GO! bijzonder actueel is. De respondenten vinden het belangrijk dat er wordt samengewerkt met de bedrijfswereld, omdat deze constant vernieuwt en leerlingen zo kunnen werken met nieuwe materialen en technieken. Zij vinden ook dat lesgeven niet enkel binnen de schoolmuren moet gebeuren.

Maar ook burgerschap is in het GO! heel belangrijk. Daarom hechten onze respondenten ook veel belang aan politieke en maatschappelijke vorming op school.


Thema 4: kwaliteit en innovatie

Respondenten geven aan dat het evalueren van leerlingen meer moet gebeuren op basis van hun leerwinst. Er moet ook ruimte gemaakt worden om les te geven op maat van de leerling, al worden hier ook een aantal bedenkingen geformuleerd:

  • het is een must maar ook een uitdaging;

  • dit is enkel mogelijk als de juiste omkadering er is.


Het afschaffen van de C-attesten staat niet bovenaan, maar bijna alle respondenten die op dit onderwerp hebben gereageerd laten weten dat volgens hen zittenblijven de leerling allerminst vooruit helpt.

iPads worden enkel nuttig gevonden als het gebruik ervan kadert in een duidelijk beleid, niet omdat het nieuwe snufjes zijn.


Thema 5: onderwijsorganisatie

Investeren in onderwijs is volgens onze respondenten het meest belangrijke onderwerp. Niet gek natuurlijk: iedereen die deze bevraging heeft ingevuld is begaan met onderwijs. Toch zoeken zij ook naar alternatieven om te besparen. Een veelzijdig gebruik van het schoolgebouw (bv. voor volwassenenonderwijs, zomeropvang, avondactiviteiten, ontmoetingsruimte) wordt ook als belangrijk ervaren, net zoals allround klaslokalen waar leerlingen vakoverschrijdend kunnen werken.


Na de enquête, het debat


Op 10 oktober vormden deze resultaten het vertrekpunt voor het open discussieplatform ‘GO!1010’ ,dat plaatshad in de 5 Vlaamse prodvincies. De standpunten die tijdens deze sessies werden geformuleerd vormen de basis voor de publicatie ‘GO! memorandum 2014’. Die overhandigen we in de aanloop naar de verkiezingen aan de kandidaat-politici.


Perscontact


Sarina Simenon
0476 26 63 63Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1090

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1614

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 919

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10909

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1630

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1383

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1090

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1062

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1480

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1492

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 964

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder