GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 22 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Versterking interlevensbeschouwelijke dialoog in het officieel onderwijs

De 3 officiële onderwijsverstrekkers het GO!, het OVSG en het POV en de vertegenwoordigers van de 7 erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwelijke vakken hebben zich vandaag geëngageerd om voortaan nog verregaander samen te werken.

Voor het GO! is het belangrijk dat levensbeschouwelijke vakken geen eilanden zijn binnen de school. Maar dat zij een bijdrage leveren aan het pedagogisch project en zo de ontwikkeling van jongeren ondersteunen tot actieve burgers die respectvol met elkaar kunnen samenleven op school en daarbuiten.

Daarom zullen we onze directies aanmoedigen om leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zoveel mogelijk te betrekken binnen het schoolteam, hen stimuleren om gezamenlijke projecten op te zetten en samen te werken rond specifieke contexten.

We willen leerlingen immers leren respectvol met elkaar en met andere overtuigingen om te gaan, hen leren samen te leven. Hen ook leren omgaan met expliciete en impliciete levensbeschouwelijke beïnvloeding vanuit (sociale) media, games en internet.

Hieronder vind je het gezamenlijke persbericht en de link naar de engagementsverklaring zelf.

______________________

Donderdag 28 januari 2016
KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

Versterking interlevensbeschouwelijke dialoog in het officieel onderwijs
Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits hebben de vertegenwoordigers van de zeven erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwelijke vakken en de drie officiële onderwijsverstrekkers het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) een akkoord bereikt over de versterking van de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen en de school. De ondertekenaars geven met deze engagementsverklaring ruimte aan scholen en directies om verregaand samen te werken.

Kinderen en jongeren hangen hun thuistaal, cultuur of religie niet aan de kapstok alvorens de klas binnen te komen. Scholen zijn bij uitstek de plaats waar jongeren in respect met elkaar leren samenleven. Cruciaal is daarbij de versterking van de dialoog tussen levensbeschouwingen in de klas en in de lerarenkamer, dat leraren levensbeschouwing meer dan nu deel uitmaken van het schoolteam. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn de drie officiële onderwijsverstrekkers OVSG, POV en GO! en de zeven erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwelijke vakken daarover in overleg gegaan.

De basis was het akkoord uit 2012 tussen de erkende levensbeschouwingen over de onderlinge dialoog in het onderwijs. Dat akkoord bepaalt wat leerlingen in dat kader moeten ‘kennen en kunnen’, zoals het kunnen luisteren naar en begrip opbrengen voor een andere levensbeschouwing. Dat moest voor minstens 1 project en maximum 6 lestijden per schooljaar een plek krijgen op school.

De engagementsverklaring zet nu belangrijke stappen vooruit. De officiële onderwijsverstrekkers sluiten er zich bij aan en de samenwerking wordt geïntensifieerd. Een drietal engagementen springen in het oog:

1. Nauwere band met de schoolcontext

Samenwerking tussen erkende levensbeschouwingen is één ding, maar die samenwerking kan maar vrucht dragen in de context van concrete scholen. De school en de levensbeschouwelijke vakken worden daarom samen verantwoordelijk voor de realisatie van de interlevensbeschouwelijke dialoog. De directies en leraren levensbeschouwelijke vakken krijgen hiertoe in overleg met de inspecteurs-adviseurs de ruimte, met inbegrip van het aantal lesuren dat hieraan wordt besteed.

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken engageren zich om binnen hun lessen bij te dragen tot het pedagogisch project van een school. Tegelijk zullen de scholen dit ondersteunen. De nauwere samenwerking houdt ook in dat de levensbeschouwelijke vakken meer kunnen worden betrokken bij schoolbrede initiatieven, bv. een projectweek rond diversiteit of tegen pesten.

2. Leraren levensbeschouwelijke vakken actief binnen schoolteam

In de praktijk zullen leraren levensbeschouwelijke vakken ten volle betrokken worden bij het schoolteam en krijgen ze de kans om deel te nemen aan vormingen en nascholingsinitiatieven van de school. Dat leidt tot meer dialoog, niet alleen tussen leerlingen, maar ook in het lerarenteam.

3. Optimaliseren organisatie vakken

De partners zien in deze engagementsverklaring ook een overlegplatform om vanuit een gedeelde zorg voor een vlotte schoolorganisatie voorstellen te formuleren rond een betere organisatie van de levensbeschouwelijke vakken.

De engagementsverklaring is een eerste belangrijke stap in de verdere verdieping van de onderlinge samenwerking.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een school wordt geen kleurrijke leergemeenschap, enkel en alleen door divers te zijn, wel door onderlinge dialoog en ontmoeting centraal te stellen. Deze engagementsverklaring is een belangrijke stap voor het officieel onderwijs. Onderwijsverstekkers en vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke vakken geven de ruimte aan scholen, leraren en directies om verregaand samen te werken. Dat brengt een grote rijkdom, een nog grotere diversiteit binnen de klas en in de lerarenkamer.”

De onderwijsverstrekkers: “Voor ons is het belangrijk dat levensbeschouwelijke vakken geen eilanden zijn binnen de school. Maar dat zij een bijdrage leveren aan het pedagogisch project en zo de ontwikkeling van jongeren ondersteunen tot actieve burgers die respectvol met elkaar kunnen omgaan op school en daarbuiten.”

De ondertekenaars van deze engagementsverklaring:
De onderwijsverstrekkers:

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).

De erkende instanties en vereniging levensbeschouwelijke vakken:
de erkende instantie van de Israëlitische godsdienst, Comité Anglicaans Godsdienstonderwijs, de erkende instantie van de rooms-katholieke godsdienst, Centrum Islamonderwijs, Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer, Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België en Comité Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs.

Persinfo:

Sarina Simenon
Persverantwoordelijke GO!
0476/26 66 36

_________________________

Klik hier voor de link naar de engagementsverklaring


Lees ook

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1382

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1090

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 964

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 810

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 736

Naar het einde van een versnipperd onderwijslandschap?

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen toont zich vandaag van haar meest open kant door de identiteitscrisis waarmee ze worstelt open en bloot op tafel te leggen. Het zoekt daarbij aansluiting bij het pedagogisch project waar het GO! al jarenlang aan bouwt...

Lees meer 6592

Sociale mobiliteit in het onderwijs? Het GO! maakt het verschil!

Onderzoek van prof. Jean Hindriks voor denktank Itinera leert dat Vlaanderen het niet zo goed doet als het gaat om gelijke kansen creëren en sociale mobiliteit op school. Opvallend is wel dat het GO! heel duidelijk in positieve zin afwijkt van die trend.

Lees meer 3461

Jonge venten met argumenten

In een samenleving doorkruisen belangen van mensen en groepen elkaar voortdurend. Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Van belang is wel dat je overtuigend en democratisch kan opkomen voor je ideeën en voor je zaak. Weten ze ook in Atheneum Koekelberg.

Lees meer 911

Reizen om te leren

Er zijn intussen tal van boeken, films en docu’s over gemaakt en ook op school komt het aan bod. Toch kan niks overtuigender de gruwel van de concentratiekampen uit WO II oproepen dan een real life bezoek, weten ze in GO! atheneum Koekelberg.

Lees meer 670

Kettingreactie in Schaarbeek

2015 was een zwaar jaar. Maar de terreur heeft de wil om positief in het leven te staan niet stuk gekregen. GO! basisschool De Muziekladder in Schaarbeek zorgde met een initiatief voor een kettingreactie in zowat alle scholen in de hele gemeente.

Lees meer 680

GO! atheneum Anderlecht toont het kloppend hart van ‘Samen leren samenleven’

De terreurdreiging leidt dan wel tot het sluiten van Brusselse schoolpoorten, de harten van GO! atheneum Anderlecht staan vandaag des te meer open. Een straffe boodschap van hoop. Het GO! denkt er net zo over. Delen maar!

Lees meer 1036

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder