GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Een klacht?

U bent niet tevreden over een van onze scholen? Wat kunt u dan doen?

Welke klachten kunt u indienen?

Uw klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school.
Het kan ook gebeuren dat u niet akkoord gaat met een initiatief van de Raad van het GO! of van de centrale diensten.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

1. In verband met de school

Algemene klachtenprocedure

U moet eerst proberen om de klacht rechtstreeks met de directeur op te lossen.
Klachten over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school kunnen gemeld worden aan de directeur van de school en met hem of haar worden besproken.
Komt u na overleg met de directeur niet tot een akkoord of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kunt u klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, die dan de behandeling van de klacht op zich neemt. U kunt via de scholenzoeker op deze website terugvinden tot welke scholengroep de school van uw kind behoort.
Blijft u niet tevreden dan kunt u terecht bij de Raad van Bestuur van de scholengroep.
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).
Specifieke klachten in verband met discriminatie en racisme, zorgvuldig bestuur en weigering tot inschrijving
Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer informatie vindt u terug op http://www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden:

 • Kosteloosheid
 • Eerlijke concurrentie
 • Verbod op politieke activiteiten
 • Beperkingen op handelsactiviteiten
 • Beginselen inzake reclame en sponsoring

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap voor Onderwijsdiensten, Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel, Kamer 1 C 24, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56 Marleen Broucke). Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.
Bij een weigering tot inschrijving van uw kind kunt u klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Voor meer informatie kunt u terecht op het volgende adres: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Kamer 4 A 24, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 93 82 voor het basisonderwijs en 02 553 88 66 voor het secundair onderwijs).

2. In verband met de Raad en de administratieve diensten

Gaat u niet akkoord met een initiatief van de Raad van het GO! of van de administratieve diensten, dan kunt u klacht indienen bij de afgevaardigd bestuurder, Raymonda Verdyck, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

Hoe dient u een klacht in?

Klachten kunnen gemeld worden via telefoon, brief, e-mail of fax.
Opdat uw klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is
 • in welke school het gebeurd is als u een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep

Welke klachten worden niet behandeld?

 • een algemene klacht over regelgeving
 • een klacht die betrekking heeft op feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
 • een kennelijk ongegronde klacht
 • een klacht waarvoor u geen belang kan aantonen
 • een klacht over een definitieve uitsluiting van uw kind of de uitreiking van een B- of C-attest. Hier is een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien. U kunt deze procedure nalezen in het schoolreglement. U moet eerst deze beroepsmogelijkheid benutten. (klachten over de behandeling zelf va beroepsmogelijkheden zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.)
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • een anonieme klacht

Hoe verloopt de behandeling van uw klacht?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur u de ontvangst van uw klacht.
Indien uw klacht niet wordt behandeld, wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Als uw klacht wel wordt behandeld dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek.
Uw klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de school of scholengroep bereikt.
Als u een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

 

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder